КОРИГИРАНЕ НА АЛКОХОЛНИЯ ГРАДУС НА РАКИЯТА

        За съдържание на домашните ракиите няма официално утвърден стандарт. В различните райони на страната алкохолното съдържание в плодовите ракии варира от 40 до 42-43 градуса. За гроздовите ракии, алкохолният градус е от 42-43 до 45 градуса.В районите, където по традиция се прави втора дестилация /преварка/, алкохолният градус достига 45-50 Независимо от изходния материал, ракия с алкохолно съдържание 50 и над 50 градуса остра /парлива/ на вкус и неприятна за пиене, дори и след  отлежаване. Следователно при корекцията алкохолният градус на масово произвежданите домашни ракии не бива да преминава  42-43.За анасонлийките 48-50.

        За коригиране на алкохолния градус задължително се използва само дестилирана вода.

    IMG_3349-2С малки изключения, питейната вода у нас е твърда. Съдържа калциеви и други соли, някои от които във водно- алкохолна среда, каквато е ракията, преципитират /пресечат се/ и ракията се размътва побелява.  По същата причина за разреждане не бива да се използва и минерална вода. На въпроси от подобен характер, поставяни пред редакцията на в. „Хоби фермер”, съм отговарял отрицателно, независимо от уверението на отделни читатели, че при използване на минерална вода ракията не се размътва. Когато побеляването е слабо ,при отлежаване на ракията в дървен или в стъклен съд с добавена дървесина то се губи спонтанно, без допълнителна обработка /бистрене/.

        Необходимото количество вода за разреждане е посочено в таблицата .

                                              Количество вода, необходима за коригиране

                                                        алкохолното съдържание на ракия

желан  алкохолен                       40              41              42             43              44              

градус

алкохолен  градус

на ракията                                  количества  вода  в литри  за 10  литра  ракия

        45                                         1.27             0.99           0.73           0.47            0.23            

        46                                        1.57              1.24           0.97           0.70            0.46         

        47                                        1.79              1.49           1.22           0.95            0.70         

        48                                        2.04              1.74           1.46           1.19            0.93        

        49                                        2.30              2.00           1.71           1.43            1.16         

        50                                     2.56               2.25              1.95             1.67          1.40            

        51                                     2.81               2.50              2.20             1.91             1.63       

        52                                     3.07               2.75              2.44             2.15              1.87       

        53                                     3.33               3.00              2.68             2.39              2.10      

        54                                     3.59               3.25              2.93             2.63              2.31        

        55                                     3.85               3.50              3.18             2.87              2.57       

        56                                     4.11               3.67              3.43             3.11              2.81      

        57                                     4.36               4.01              3.76             3.35              3.05       

        58                                     4.62                4.26             3.92             3.59              3.28       

        59                                     4.88                 4.57            4.17             3.84              3.52        

        60                                     5.14                 4.77            4.42             4.08              3.75        

        61                                     5.25                 4.97            4.52             4.19            3.90         

        62                                     5.50                 5.12            4.90             4.42              4.10        

        63                                     5.75                 5.36            5.00             4.65              4.32        

        64                                     6.00                5.61             5.24             4.88            4.54         

        65                                     6.25                6.00             5.50             5.12             4.77         

Ако в таблицата не се намери решение на конкретния случай , количеството на водата се изчислява по един от следните начини:

  1. 1.       Чрез използване на купажната звездичка.

         За по-лесно  възприемане и прилагане ще поясни с пример: Изварени са 35 литра ракия с алкохолно съдържание 48 градуса. Искаме да намалим  алкохолния градус на 40. В горния ляв лъч на звездичката пишем алкохолния градус на произведената ракия 48, в долния лъч  пишем 0 /нула/. В средата поставяме желания алкохолен градус т. е. 40. Извършваме действието изваждане на кръст и записваме получените резултати.

                        48            40

                                40

                    0                      8

        В горния десен лъч се получава числото 40, а в долния – цифрата 8. Това показва ,че в 40 л ракия с алкохолно съдържание 48 градуса трябва да се добавят 8 л вода, за да се намали алкохолът на 40 градуса. За да изчислим необходимото количество вода за 35 л ракия, съставяме уравнение от просто тройно правило:

        За 40 литра ракия са необходими 8 литра вода

        За 35 литра  са необходими Х литра вода

                    35 х 8          280

             Х =  ——–    =   ———= 7

                          40             40

        Намираме ,че в 35 л ракия с алкохолно съдържание 48 градуса, трябва да се добавят 7 л  

          Вода, за да се намали алкохолния градус на 40.                                                    

  1. 2.       Чрез директно изчисление. За  контролна проверка ще използваме същите изходни данни.

Умножаваме алкохолният   градус на изварената ракия 48 градуса, по количеството в литри  35 /35 х 48 = 1680/. Получава се числото 1680, което представлява алкохолните градуси на цялото количество ракия. Разделяме тези градуси на желания алкохолен градус 40 /1680 : 40 = 42/. Получава се числото 42.Изваждаме от него количеството на изварената ракия в литри 35 /42 – 35 = 7 /. Получава се цифрата 7, която показва  необходимото количество вода за разреждане. И при двата  начина на изчисляване се получава един и същ резултат, което  е гаранция за достоверност.

        Практически разреждането се извършва по следния начин: В зависимост от количеството, ракията се налива в подходящ  по големина съд, позволяващ свободно разбъркване . При постоянно бъркане, на тънка струя в ракията  се прибавя изчисленото количество вода. Когато количеството  на вода е по-голямо от 2-3 литра,  препоръчително е добавянето да става на  порции, като след всяка порция ракията се разбърква интензивно за хомогенизиране /смесване/. Изчакват се няколко минути и се влива  следващата  порция. Това се прави с цел да се предотврати евентуално размътване на ракията , което би се получило при еднократно добавяне на цялото количество вода.    

 

От книгата:

Направи си сам качествена домашна ракия. Тайните на проф.Д.Цаков